آئين نامه طرح ساماندهي تردد خودرو

 

بر اساس بند 2 صورتجلسه مورخه 1389/05/26 کارگروه اجرایی دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد، آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاه که بخشی از آن طی یکسال گذشته اجرا شده است به شرح زیر و با رویکرد محدود سازی تردد خودروهای متفرقه و دانشجویی مورد بازنگری قرار گرفت.

 

 « آئين نامه طرح ساماندهي تردد خودرو در پرديس دانشگاههاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد»

« تاریخ بروز رسانی 1389/06/02 »

 الف: مقررات عمومي

 1-     دانشگاهيان محترم اعم از اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاههای فردوسی، علوم پزشکی و جهاددانشگاهی که محل کارشان در پردیس دانشگاه می باشد و دانشجويان دوره های کارشناسی ارشد و تخصصیPHD  ،جانبازان25٪ به بالا و معلولین، در صورت داشتن خودروي شخصي مي توانند براساس مقررات و ضوابط مندرج در اين آيين نامه متقاضي دريافت مجوز تردد در پرديس دانشگاه باشند.

تبصره: ارسال و تكميل فرم جهت دريافت مجوزتردد به منزله مطالعه كامل آيين نامه طرح ساماندهي   تردد خودرو از سوي متقاضي مي باشد و لذا دارنده برچسب تردد ملزم به رعايت كليه مفاد آيين نامه  مي باشد.

2- برچسب هاي مربوط به تردد وسايل نقليه در پرديس دانشگاه فردوسي در رنگهاي مختلف و با مدت اعتبار  متفاوت تهيه شده و پس از طي مراحل قانوني به متقاضيان تحويل مي گردد.

3- رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و همچنين ضوابط داخلي كه از سوي انتظامات دانشگاه در خصوص چگونگي تردد ، پاركينگ ، سرعت مجاز و...  اعلام شده درخيابانهاي پرديس دانشگاه الزامي است. بديهي است عوامل راهنمايي و رانندگي برابر مقررات با تخلفات راهنمايي و رانندگي برخورد و اعمال قانون مي نمايند.

4- تمديد اعتبار برچسب تردد و همچنين صدور مجوز المثني ، مستلزم نداشتن سابقه تخلف در سيستم ثبت سوابق انتظامات دانشگاه مي باشد.

5-تردد در پردیس دانشگاصرفأ برای خودرویی که مشخصات آن بر روی برچسب مربوطه درج گردیده مجاز می‌باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص طبق آیین نامه تخلفات  اعمال قانون خواهد شد.

6-  انتظامات دانشگاه (سرنگهبان یا مامور گشت) به منظور انجام ماموریتهای محوله مجاز  می باشند در حضور مالک و یا راننده ، نسبت به بازرسی خودرو اقدام نمایند.

7- اجراي اين دستورالعمل مربوطه به اوقات و روزهاي عادي است. در ايام خاص مانند :  برگزاري آزمون -ايام نوروز و ...  دستورالعمل ويژه اجرا خواهد شد.

 

ب: چگونگي صدور برچسب تردد

1-واجدين شرايط مي توانند ضمن مراجعه به پورتال شخصي تقاضاي خود براي اخذ برچسب تردد ارسال نمايند. براي اين منظوراعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از طريق سايت دانشگاه و پورتال شخصی تقاضاي خود را به اداره انتظامات ارسال مي نمايند. ( چگونگي انجام كار در پورتال فرد توضيح داده شده است). 

 2-پس از بررسي تقاضاي واصله ، برچسب تردد برابر مقررات صادر و از طريق واحد صدور برچسب به متقاضي تحويل مي گردد.

 3-دانشجویان بند الف-1 و افراديكه فاقد پورتال شخصي مي باشند بايد با مراجعه به اداره انتظامات دانشگاه و تكميل فرم تقاضا وارائه مدارك لازم نسبت به تهيه برچسب اقدام نمايند.

 4- برچسب صادره بايد درقسمت پائين شيشه جلوي خودرو (سمت راننده) ، بطوريكه مشاهده آن    توسط نيروهاي انتظامات دانشگاه به سهولت امكان پذيرباشد نصب شود.

 5- دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغييروضعيت ( نقل و انتقال –  فارغ التحصيلي – اخراج –  واگذاري يا تعويض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسويه حساب به انتظامات دانشگاه تحويل نمايد. بديهي است صدور برچسب تردد با مشخصات جديد منوط به ارائه برچسب قبلي است.

 6- صدور برچسب المثني مستلزم وصول گزارش كتبي به واحد صدور مجوز ( مبني برمفقوديت برچسب اوليه ناشي از سرقت خودرو ، شكستن شيشه، سرقت برچسب و يا هر حادثه مشابهي ديگر) و ارائه  مدارك  رسمي در اين خصوص مي باشد بنابراين در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تاييد مراجع ذيربط( انتظامي وقضائي ) در اسرع وقت ضروري است ، پس از بررسي مدارك واصله برچسب المثني براساس دستور العمل صادر خواهد شد.

تبصره : مبلغ  برچسب المثني دو برابر مبلغ تعرفه اوليه آن مي باشد.

 7- متقاضي بايد وجوه مربوط به دريافت برچسب را به شماره حساب64940-4250 به نام مدیریت امور اداری و پشتیبانی نزد بانك تجارت واريزنمايد.

(امکان واریز وجه بصورت الکترونیکی آنلاین از طریق پورتال و یا دستگاه POS  مستقر در محل صدور برچسب اداره انتظامات فراهم شده است).

تازه ترین مطالب

گزارش تصویری