آئين نامه طرح ساماندهی تردد خودرو

بر اساس بند 2 صورتجلسه مورخه 1389/05/26 کارگروه اجرایی دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد، آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاه که بخشی از آن طی یکسال گذشته اجرا شده است به شرح زیر و با رویکرد محدود سازی تردد خودروهای متفرقه و دانشجویی مورد بازنگری قرار گرفت.

 

« آئین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو

در پردیس دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشكی مشهد»

« تاریخ بروز رسانی 1389/06/02 »

 الف: مقررات عمومی

 1-     دانشگاهیان محترم اعم از اعضای هیات علمی و كاركنان دانشگاههای فردوسی، علوم پزشکی و جهاددانشگاهی که محل کارشان در پردیس دانشگاه می باشد و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و تخصصیPHD  ،جانبازان25٪ به بالا و معلولین، در صورت داشتن خودروی شخصی می توانند براساس مقررات و ضوابط مندرج در این آیین نامه متقاضی دریافت مجوز تردد در پردیس دانشگاه باشند.

تبصره: ارسال و تكمیل فرم جهت دریافت مجوزتردد به منزله مطالعه كامل آیین نامه طرح ساماندهی   تردد خودرو از سوی متقاضی می باشد و لذا دارنده برچسب تردد ملزم به رعایت كلیه مفاد آیین نامه  می باشد.

2- برچسب های مربوط به تردد وسایل نقلیه در پردیس دانشگاه فردوسی در رنگهای مختلف و با مدت اعتبار  متفاوت تهیه شده و پس از طی مراحل قانونی به متقاضیان تحویل می گردد.

3- رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ضوابط داخلی كه از سوی انتظامات دانشگاه در خصوص چگونگی تردد ، پاركینگ ، سرعت مجاز و...  اعلام شده درخیابانهای پردیس دانشگاه الزامی است. بدیهی است عوامل راهنمایی و رانندگی برابر مقررات با تخلفات راهنمایی و رانندگی برخورد و اعمال قانون می نمایند.

4- تمدید اعتبار برچسب تردد و همچنین صدور مجوز المثنی ، مستلزم نداشتن سابقه تخلف در سیستم ثبت سوابق انتظامات دانشگاه می باشد.

5-تردد در پردیس دانشگاصرفأ برای خودرویی که مشخصات آن بر روی برچسب مربوطه درج گردیده مجاز می‌باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص طبق آیین نامه تخلفات  اعمال قانون خواهد شد.

6-  انتظامات دانشگاه (سرنگهبان یا مامور گشت) به منظور انجام ماموریتهای محوله مجاز  می باشند در حضور مالک و یا راننده ، نسبت به بازرسی خودرو اقدام نمایند.

7- اجرای این دستورالعمل مربوطه به اوقات و روزهای عادی است. در ایام خاص مانند :  برگزاری آزمون -ایام نوروز و ...  دستورالعمل ویژه اجرا خواهد شد.

 

ب: چگونگی صدور برچسب تردد

1-واجدین شرایط می توانند ضمن مراجعه به پورتال شخصی تقاضای خود برای اخذ برچسب تردد ارسال نمایند. برای این منظوراعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از طریق سایت دانشگاه و پورتال شخصی تقاضای خود را به اداره انتظامات ارسال می نمایند. ( چگونگی انجام كار در پورتال فرد توضیح داده شده است). 

 2-پس از بررسی تقاضای واصله ، برچسب تردد برابر مقررات صادر و از طریق واحد صدور برچسب به متقاضی تحویل می گردد.

 3-دانشجویان بند الف-1 و افرادیكه فاقد پورتال شخصی می باشند باید با مراجعه به اداره انتظامات دانشگاه و تكمیل فرم تقاضا وارائه مدارك لازم نسبت به تهیه برچسب اقدام نمایند.

 4- برچسب صادره باید درقسمت پائین شیشه جلوی خودرو (سمت راننده) ، بطوریكه مشاهده آن    توسط نیروهای انتظامات دانشگاه به سهولت امكان پذیرباشد نصب شود.

 5- دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغییروضعیت ( نقل و انتقال –  فارغ التحصیلی – اخراج –  واگذاری یا تعویض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسویه حساب به انتظامات دانشگاه تحویل نماید. بدیهی است صدور برچسب تردد با مشخصات جدید منوط به ارائه برچسب قبلی است.

 6- صدور برچسب المثنی مستلزم وصول گزارش كتبی به واحد صدور مجوز ( مبنی برمفقودیت برچسب اولیه ناشی از سرقت خودرو ، شكستن شیشه، سرقت برچسب و یا هر حادثه مشابهی دیگر) و ارائه  مدارك  رسمی در این خصوص می باشد بنابراین در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تایید مراجع ذیربط( انتظامی وقضائی ) در اسرع وقت ضروری است ، پس از بررسی مدارك واصله برچسب المثنی براساس دستور العمل صادر خواهد شد.

تبصره : مبلغ  برچسب المثنی دو برابر مبلغ تعرفه اولیه آن می باشد.

 7- متقاضی باید وجوه مربوط به دریافت برچسب را به شماره حساب64940-4250 به نام مدیریت امور اداری و پشتیبانی نزد بانك تجارت واریزنماید.

(امکان واریز وجه بصورت الکترونیکی آنلاین از طریق پورتال و یا دستگاه POS  مستقر در محل صدور برچسب اداره انتظامات فراهم شده است).

 

تازه ترین مطالب

گزارش تصویری