آيين نامه صدور مجوز تردد خودرو در مناطق داراي محدوديت ترافيكي پردیس دانشگاه

 

ماده 1- برای اعضاء هیات علمی، كاركنان و دانشجویان واحدهای مستقر در منطقه كه دارای محدودیت جسمی و حركتی بوده و قادر به پیاده روی نیستند پس از معرفی كتبی رئیس دانشكده/واحد و احراز شرایط مذكور مجوز تردد صادر می گردد.
     تبصره1- برای اعضاء هیأت علمی و کارکنانی که در دانشکده های مستقر در منطقه شاغل می باشند و سن آنها 60 و بالاتر می باشد مجوز تردد صادر می گردد.
     تبصره2- همكاران شاغل در واحدهای خارج از منطقه با شرایط مندرج در ماده یك كه تردد آنها به داخل منطقه و یا سازمان مركزی ضروری است مشمول این ماده خواهند شد.
     تبصره3- به مراجعین و بازنشستگان كه دارای شرایط مندرج در ماده یك بوده و قادر به پیاده روی نباشند به تشخیص نگهبان بصورت موردی اجازه ورود به منطقه داده خواهد شد.
     تبصره4- برای افرادی كه به صورت مقطعی دچار عارضه و محدودیت حركتی گردند پس از معرفی كتبی رئیس دانشكده/واحد مجوز مدت دار صادر خواهد شد. بدیهی است مجوزهای صادره اعم از دائمی و مدت دار در صورت احراز عدم وجود شرایط مندرج در ماده یك لغو خواهد شد.

ماده 2- تردد خودرو حمل بار (اعم از سواری و وانت)، حمل زباله، امدادی، مصالح ساختمانی و حمل پول به مقصد واحدهای داخل منطقه مجاز خواهد بود. بدیهی است پس از انجام مأموریت باید منطقه را ترك نماید.

ماده 3- برای هر یک از دانشکده های مستقر در منطقه مجوز تردد یک دستگاه خودرو سواری جهت انجام امور دانشکده صادر می گردد.

ماده 4- برای هر یك از شعب بانك های مستقر در منطقه (تجارت و ملی) مجوز تردد یك دستگاه خودرو سواری جهت انجام امور شعبه و خودپردازها صادر می گردد.

ماده 5- تردد شخصیتهای دارای رده حفاظتی یا سیاسی به تشخیص مدیریت حراست دانشگاه بلامانع است.

ماده 6- برای شركت كنندگان در همایش های علمی، سخنرانی ها و جلسات فرهنگی- سیاسی و ... مجوز تردد صادر نخواهد شد.

ماده7- موارد خاص كه در این آیین نامه پیش بینی نشده است با هماهنگی و تشخیص مدیریت حراست و یا مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اقدام خواهد شد.

ماده 8- مرجع صدور مجوز تردد و اجرای آیین نامه اداره انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه می باشد. همچنین ضروری است تدابیر لازم جهت کنترل الکترونیک تردد خودروها توسط مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه ای دانشگاه انجام پذیرد.
این آیین نامه در 8 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 93/05/26 هیات رئیسه دانشگاه فردوسی به تصویب رسید.

 

تازه ترین مطالب

گزارش تصویری