طرح ارتقای عفاف در دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه


عفت ملکهای اخلاقی است که در کنار سه فضیلت حکمت ، شجاعت و عدالت از ارکان چهارگانه فضایل نزد قدما بوده است . این فضیلت آدمی را به خویشتنداری و صبوری در برابر امیال سرکش وامی دارد . عفاف به معنی بازایستادن از حرام و پارسایی ورزیدن برگرفته از این واژه و بیشتر معطوف به رفتار بیرونی است .

حجاب واژه دیگری است که به معنی رعایت حد شرعی در پوشش است . حجاب به عنوان کنشی اختیاری در زمینه پوشش که از سوی شخص پای بند به احکام دین انتخاب می شود می تواند او را در تحصیل فضیلت عفاف یاری رساند . حفظ کرامت ، آبرو ، وقار و متانت آدمی و اثبات بندگی ( در میان اهل ایمان ) اقتضا می کند که که این دو مقوله مورد توجه جدی قرار گیرد . در یک و سازمان اجتماعی چون دانشگاه ارتقای عفاف مقدمه رشد و کمال اخلاقی و فرهنگی و کسب سایر فضایل از جمله فضایل علمی و برخورداری فرد و جامعه از برکات آنها است .

تعهد به حدود پوشش شرعی و سازمانی برآمده از هنجارهای دینی و مقتضیات عرف دانشگاهی به مثابه یک تکلیف ، مورد توجه و تأکید آموزه های دینی و اسناد مربوط به مقررات حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است . پایبندی به رفتارهای احترام آمیز ، صادقانه ، همراه با متانت و به دور از شایبه های غیر اخلاقی در زمینه روابط پسران و دختران نیز از هنجارها و ارزشهای مورد پذیرش جامعه دینی است . پایبندی به موارد یاد شده در تأمین امنیت روانی و اخلاقی جامعه دانشگاهی و صیانت از هویت آن و ارتقا بخشیدن به نقش آفرینی اصیل علمی ، آموزشی و پژوهشی در دانشگاه سهم بسزایی دارد .

بر این اساس دانشگاه فردوسی این طرح را تدوین و تصویب نمود و از دانشجویان و عموم دانشگاهیان انتظار دارد برای دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی و انسانی ، آگاهانه و از سر اختیار ، به قوانین و هنجارهای رفتاری مندرج در این طرح ، در طول زمان تحصیل و هنگام حضور در دانشگاه ( مانند کلاس درس ، آزمایشگاه ، کتابخانه ، خوابگاه و ... ) یا خارج از دانشگاه در حین فعالیتهای مرتبط با دانشگاه ( مانند گردهمایی ، بازدید ، گردش علمی ) پای بند باشند . در عین حال نهادهای قانونی دانشگاه نیز وظیفه دارند در حفاظت از حریم حجاب و عفاف و جلوگیری از رفتارهای ناهنجار و مغایر با شؤون بکوشند . بی گمان پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی ، پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان ، از طریق مقابله با بی نظمی ، هنجار شکنی از یک سو و از سوی دیگر حفظ کرامت دانشجویان ، اساتید و کارمندان میسر می شود .

در راستای تبیین شیوه های رفتار مقبول در جامعه دانشگاهی و راهنمایی اعضای جامعه دانشگاهی برای درک بهتر مسیولیتهای رفتاری خود ، طرح ارتقای عفاف دردانشگاه ، شامل مقدمه ، ۱۳ ماده ، ۵۶ بند و ۱ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تأییدگردید و در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ شورای فرهنگی اجتماعی دانشگاه به تصویب رسید . طرح حاضر یک سال پس از اجرا و ارزیابی نتایج و پیامدهای آنها در صورت نیاز مورد بازبینی و اصلاح قرار خواهد گرفت . 

اهداف طرح:

  • ایجاد فضای سالم جهت رشد اخلاقی
  •  اصلاح روابط و رفتارهای مغایر شؤون دانشگاه
  •  ترویج فرهنگ حیا ، عفاف و حجاب در دانشگاه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین مطالب

 

گزارش تصویری