پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد

11

پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور صبح جمعه پانزدهم تیرماه سال جاری با حضور 427 هزار و 696 داوطلب در 139 شهرستان و 234 حوزه امتحانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مدیریت حراست، در این آزمون، دانشگاه فردوسی مشهد میزبان بیش از 9000 نفر داوطلب در 9 حوزه بود که همچون سنوات قبل حفظ امنیت و نظم این آزمون در استان خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی بر عهده مدیریت حراست دانشگاه بود.

همکاران مدیریت حراست و اداره حفاظت فیزیکی دانشگاه مسئولیت حفاظت از حوزه های برگزاری آزمون و همچنین نظم دهی ترددها در محوطه پردیس را برعهده داشتند.

 

گزارش تصویری از برگزاری پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

عکس از محمدحسین سمندری مقدم

 

آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

 

 

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 17 تیر 1397 | بازدید: 420