دستور العمل رسيدگي به تخلفات رانندگي در پرديس دانشگاه

 

 1. هرگونه جعل و يا سوء استفاده از برچسب تردد موجب محروميت از ادامه استفاده از برچسب تردد و پيگيري تخلف در مراجع ذيربط قانوني خواهد بود.
 2.  درصورتيكه افراد غير دانشگاهي (مشمولین بند8-صفحه3)  مرتكب جعل و يا سوء استفاده از برچسب تردد شوند ضمن محرومیت از ادامه استفاده از برچسب، مراتب تخلف  به مراجع انتظامي و قضايي منعکس و توسط دفتر حقوقي دانشگاه مورد پيگيري قرار خواهد گرفت .
 3.  هرگونه تخلف درپرديس دانشگاه اعم از توقف در محل ممنوعه، تردد در خلاف مسير ، سرعت غير مجاز ، ايجاد مزاحمت ، گذر از محل عبور ممنوع ، برخورد نامناسب با نيروهاي انتظامات و ساير افراد ويا انجام آموزش رانندگي و ... برابر ضوابط ذيل مورد پيگرد واقع خواهد شد.
  1/3- تخلف براي اولين مرتبه موجب صدور اخطار كتبي براي متخلف وثبت سابقه در سيستم رايانه انتظامات خواهد شد.
  2/3- تخلف براي باردوم ، علاوه براخطار كتبي و ثبت در سابقه ، منجر به محروميت از تردد به مدت شش ماه در سطح پرديس دانشگاه خواهد شد.
  3/3-  تخلف براي بار سوم ، موجب لغو اعتبار برچسب تردد مي گردد و براي فرد متخلف مجوز ديگري صادر نخواهد شد.
 4.  دارندگان مجوز تردد موظفند هنگام عبور و مرور در پرديس دانشگاه رعايت مقررات ، نظم عمومي و شئونات اسلامي را بنمايند.  و در صورت بروز حادثه مراتب را از طريق شماره تلفنهای 38804949 ویا 38804959  مركز پيام دانشگاه اعلام نمايند تا برابر مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است هرگونه اقدام واعمال سليقه شخصي در اين خصوص قابل بررسي و پيگرد قانوني خواهد بود.
 5. علاوه برمقررات فوق الذكر، عوامل راهنمايي و رانندگي و بازرسين كنترل نامحسوس ناجا با تخلفات راهنمايي و رانندگي در سطح پرديس دانشگاه برابر مقررات جاري برخورد نموده واعمال قانون  مي نمايند.
 6.  هرگونه ايراد خسارت به اموال دانشگاه ( به علت بي احتياطي و يا ناشي از عدم رعايت مقررات) مستلزم جبران خسارت بوده و طبق نظركارشناسان ، برابر مقررات به آن رسيدگي خواهد شد و مالك و راننده خودرو مي بايست پاسخگو دانشگاه باشند.
 7. دانشگاه در قبال حوادثي نظير سرقت ، تصادف و ... هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

تازه ترین مطالب

گزارش تصویری