معرفی مدیریت حراست دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت حراست دانشگاه فردوسی مشهد به منظور حفظ اصول و ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ترويج فرهنگ خدمت گزاري و مسووليت پذيري در برابر مردم، استقرار نظام شايسته سالاري و رعايت قوانين و مقررات، تعامل و همكاري با مديران براى تحقق اهداف سازماني، تلاش مجدانه براي شناسايي فرصت ها ، آسيب ها و عوامل تهديد كننده سازمان و پيش گيري از بروز عوامل تهديد و در نهايت اهتمام به تحقق حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو، با برخورداري از سه اداره به نام هاي اداره حفاظت پرسنلي، اداره حفاظت IT و اسناد و مدارک و اداره حفاظت فيزيكي (انتظامات) فعاليت مي نمايد.

وظایف:

 • حفاظت از اطلاعات پرسنلي، اسناد، اماكن و محيط هاي تحت پوشش به منظور جلوگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي.
 • ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي به رياست دانشگاه.
 • تهيه شناسنامه محيطي، جمع بندي اخبار و تنظيم گزارش هاي لازم و تهيه بولتن.
 •  پيش بيني و پيش گيري از تحركات غير قانوني در دانشگاه.
 • پاسخ گويي به سازمان هاي ذي صلاح در بارة درخواست پيشينه پرسنلي افراد.
 • تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي و آموزش پرسنل براي حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت بر حسن انجام آن.
 • طبقه بندي حفاظتي ساختمان ها و تأسيسات تحت پوشش دستگاه با هماهنگي مراجع ذي ربط.
 • تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي اماكن و نظارت بر عملكرد اداره انتظامات در حوزه حفاظت فيزيكي.
 • صدور كارت شناسايي و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم براي پيش گيري از هرگونه سوء استفاده و جعل.
 • ايجاد بايگاني و دبيرخانه محرمانه براي ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده دستگاه
 • نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه هاي موجود در دانشگاه
 • نظارت و کنترل بر فعالیت واحدهای زیرمجموعه و افراد تحت سرپرستی و همچنین هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظایف محوله.
 • بررسی صلاحیت پیمانکاران ومشاورین دانشگاه جهت انجام خدمات حوزه فناوري اطلاعات قبل از انعقاد قرارداد.


مدیران حراست از سال 62 تاکنون

 ردیف

نام و نام خانوادگی

 دوران تصدی

 

 سید محمود ضیائی

از 62 تا 69

 

 مرتضی ایمن شهیدی

از 69 تا کنون

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

مدیریت حراست دانشگاه

حراست دانشگاه به منظور حفظ اصول و ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ترويج فرهنگ خدمت گزاري و مسووليت پذيري در برابر مردم، استقرار نظام شايسته سالاري و رعايت قوانين و مقررات، تعامل و همكاري با مديران براى تحقق اهداف سازماني، تلاش مجدانه براي شناسايي فرصت ها ، آسيب ها و عوامل تهديد كننده سازمان و پيش گيري از بروز عوامل تهديد و در نهايت اهتمام به تحقق حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو، با برخورداري از چهار اداره به نام هاي اداره حفاظت پرسنلي، اداره حفاظت اسناد و مدارک و صدور كارت شناسايي، اداره حفاظت فيزيكي (انتظامات(، اداره حفاظت فناوري اطلاعات و ارتباطات راديويي فعاليت مي نمايد.

 

سوولان مديري

دوران تصدي

نام و نام خانوادگي

69 62 تا

سيد محمود ضيائى

69تا كنون

مرتضى ا يمن شهيدى

وظايف

 

·        حفاظت از اطلاعات پرسنلي، اسناد، اماكن و محيط هاي تحت پوشش به منظور جلوگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي.

·        ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي به رياست دانشگاه.

·        تهيه شناسنامه محيطي، جمع بندي اخبار و تنظيم گزارش هاي لازم و تهيه بولتن.

·         پيش بيني و پيش گيري از تحركات غير قانوني در دانشگاه.

·        پاسخ گويي به سازمان هاي ذي صلاح در بارة درخواست پيشينه پرسنلي افراد.

·        تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي و آموزش پرسنل براي حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت بر حسن انجام آن.

·        طبقه بندي حفاظتي ساختمان ها و تأسيسات تحت پوشش دستگاه با هماهنگي مراجع ذي ربط.

·        تهيه طرح هاي حفاظتي و صدور دستورالعمل هاي حفاظتي اماكن و نظارت بر عملكرد اداره انتظامات در حوزه حفاظت فيزيكي.

·        صدور كارت شناسايي و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم براي پيش گيري از هرگونه سوء استفاده و جعل.

·        ايجاد بايگاني و دبيرخانه محرمانه براي ثبت و صدور كليه نامه هاي طبقه بندي شده دستگاه